Ştiri

Organele fiscale în pas cu criza SARS-CoV-2. Noi măsuri de sprijin

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Organele fiscale în pas cu criza SARS-CoV-2. Noi măsuri de sprijin.

“Efectele dezastruoase ale pandemiei SARS-CoV-2 vor duce, conform Fondului Monetar Internațional, la cea mai mare recesiune cu care economia globală s-a confruntat de la Marea Depresiune încoace, depășind ceea ce am văzut cu un deceniu în urmă, în timpul crizei financiare globale. Cu alte cuvinte, „marele îngheț” prin care trecem va duce la o criză economică brutală.“ – avocat Livia-Maria Moldovan.

Acesta este contextul în care Guvernul a adoptat OUG nr. 48/2020, în vigoare din 16 aprilie, prin care a instituit un nou set de măsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformării voluntare. Dintre acestea, importanță deosebită prezintă măsurile luate pentru: rambursarea accelerată a TVA-ului; menținerea eșalonărilor la plată în cazul neîndeplinirii condițiilor din acordurile încheiate cu organele fiscale; sprijinirea sectorului HoReCa.

I. Rambursarea accelerată a TVA-ului

TVA-ul solicitat la rambursare prin deconturi se rambursează, în principiu, cu efectuarea ulterioară a inspecţiei fiscale. Măsura a fost adoptată în vederea reintroducerii rapide în circuitul economic a sumelor solicitate la rambursare, precum şi dată fiind imposibilitatea deplasării, în condiţiile actuale, a echipelor de control la sediul contribuabililor şi contactul fizic cu aceştia.

Astfel, TVA-ul se rambursează chiar dacă suma solicitată este mai mare de 45.000 lei, cu excepția cazurilor în care:

• până în 16 aprilie deja începuse inspecția fiscală în vederea soluționării decontului. Dacă, însă, decontul fusese depus și se afla în curs de soluționare fără începerea inspecției fiscale, el se rambursează conform procedurii accelerate, în măsura în care nu există vreun alt impediment dintre cele ce urmează;
• decontul a fost depus de un contribuabil care: are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni; organul fiscal apreciază, pe baza informațiilor deținute, că există riscul unei rambursări necuvenite; pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare;
• este vorba de primul decont depus de contribuabil după înregistrarea sa în scopuri de TVA;
• se solicită la rambursare TVA provenit din ultimul an calendaristic (12 perioade de raportare lunare/4 perioade de raportare trimestriale).

Pentru TVA-ul rambursat în procedură urgentă, organul fiscal urmează să decidă efectuarea unei inspecții fiscale ulterioare în baza unei analize de risc, la care se au în vedere elemente relevante din istoricul și comportamentul contribuabilului, precum:

• contribuabilul a solicitat anterior TVA la rambursare și, cu ocazia inspecției fiscale ce a urmat, fiscul a constatat că cel puțin 10% (dar nu mai puțin de 50.000 lei) din acea sumă nu se cuvenea a fi rambursată;
• există neconcordanțe semnificative între declarațiile 394 depuse de contribuabilul care solicită TVA la rambursare și cele depuse de partenerii săi de afaceri; există neconcordanțe semnificative între declarația 390 depusă de contribuabilul care solicită TVA la rambursare și datele existente în sistemul VIES;
• organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituții care vizează aspecte de natură fiscală și care indică diminuarea TVA-ului datorat bugetului de stat.

II. Facilități pentru menținerea eșalonărilor la plată

Guvernul a constatat că în circumstanţele excepţionale actuale, contribuabilii, indiferent de mărime, se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate, caz în care pot avea dificultăţi în îndeplinirea condiţiilor de menţinere a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale. Pentru a ameliora aceste dificultăți, s-a stabilit că până în 15 iunie:

 1. pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități. Până la primul termen de plată intervenit după 16 iunie, organul fiscal reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei inițiale aprobate (deci ratele de eșalonare vor fi mai mari). Se emite o decizie ce se comunică debitorului;
 2. eșalonarea nu își pierde valabilitatea dacă nu se achită:
  • obligațiile fiscale intervenite după obținerea eșalonării, indiferent că ele rezultă din declarațiile contribuabilului ori din decizia organului fiscal;
  • obligațiile fiscale nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare la plată și neincluse în eșalonare;
  • creanțele stabilite de alte organe decât cele fiscale, precum și amenzile, chiar dacă se depășește termenul de 180 de zile de la comunicarea somației;
  • TVA-ul rezultat din deconturi, chiar dacă se depășește termenul de 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată;
  • obligațiile fiscale din acte administrative fiscale ce au fost suspendate și pentru care suspendarea a încetat după comunicarea deciziei de eșalonare, chiar dacă se depășește termenul de 30 de zile de la comunicarea înștiințării de plată;
  • sumele pentru care s-a angajat răspunderea solidară în procedură fiscală ori de insolvență, chiar dacă se depășește termenul de 30 de zile de la data stabilirii răspunderii prin decizie ori hotărâre judecătorească;
  • sumele/bunurile necesare pentru reîntregirea garanției, în cazul în care ea a fost executată de alți creditori, chiar dacă se depășește termenul de 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din executare silită;
  • obligațiile fiscale a căror includere în eșalonare a fost respinsă, chiar dacă se depășește termenul de 30 de zile de la comunicarea deciziei de respingere;
  • obligațiile fiscale exigibile la data comunicării deciziei de menținere a valabilității eșalonării (ce poate fi emisă de două ori pe an, după pierderea eșalonării), chiar dacă se depășește termenul de 90 de zile de la data comunicării deciziei de menținere a eșalonării.

Aceste obligații neachitate nu vor fi considerate restante și nu se vor înscrie în certificatul de atestare fiscală.

Cu excepția ratelor din graficul de eșalonare refăcut, care vor trebui achitate conform acestuia, toate celelalte obligații enumerate mai sus pentru care termenele de plată intervin până în 16 iunie se consideră îndeplinite dacă se achită cel târziu până în 16 iulie. Dacă nu este posibilă achitarea lor nici până la acel moment, debitorii pot formula o cerere prin care să solicite includerea datoriilor acumulate în graficul de eșalonare.

III. Sprijinirea sectorului HoReCa

În contextul răspândirii epidemiei SARS-CoV-2, perioada de închidere sau reducere a activităţii din domeniile HoReCa afectează semestrul I al anului 2020. Ca atare, a fost necesară reglementarea posibilităţii recalculării impozitului specific și a plății semestriale, pentru reducerea impactului pe cash-flow. S-a stabilit că operatorii din sectorul HoReCa:
• nu datorează impozit specific pentru perioada în care întrerup activitatea total sau parțial, pe perioada stării de urgență (16 martie -16 mai);
• recalculează impozitul pentru anul 2020 prin împărțirea acestuia la 365 de zile și înmulțirea cu numărul de zile în care s-a desfășurat activitate (adică 365 zile minus numărul de zile de inactivitate);
• declară și plătesc jumătate din impozitul anual până la 25 august inclusiv.

În mod normal, dacă un operator HoReCa intră pe parcursul unui an în inactivitate temporară, el nu mai datorează impozit specific abia din semestrul următor celui în care devine inactiv.

Pentru a beneficia de prevederile derogatorii, este necesar ca operatorii să nu se afle în insolvență și să dețină certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Alte noutăți importante aduse prin OUG nr. 48/2020 care vizează o plajă mai largă dintre contribuabilii și plătitorii bugetului de stat sunt:
 1. în plus față de neînceperea ori suspendarea măsurilor de executare silită prin poprire, deja stabilite prin OUG nr. 29/2020, s-a hotărât și neînceperea ori suspendarea emiterii somațiilor și a valorificării bunurilor la licitație, cu aceeași excepție – a obligațiilor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești penale definitive;
 2. termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită nu începe să curgă ori se suspendă până în 16 iunie. Până la aceeași dată nu începe să curgă ori se suspendă termenul de prescripție a dreptului contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale de la bugetul de stat;
 3. situaţiile financiare și raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2019 se pot depune până în 31 iulie inclusiv.

Nu în ultimul rând, s-a lămurit problema facilităților fiscale de care se bucură în mod obișnuit constructorii, IT-iștii și angajații temporari din HoReCa, în sensul că indemnizațiile acordate acestora pe perioada crizei SARS CoV-2 (indiferent că în calitatea lor de angajat, operator independent ori părinte care supraveghează copilul în perioada închiderii unităților de învățământ) sunt supuse impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii. Aceste indemnizații nu vor putea fi, însă, executate silit prin poprire.

Articol semnat de Livia-Maria Moldovan.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x